DS18 PRO-TWN5VC 1.5" Titanium Diaphragm | PRO-TWN5 4-ohm