DS18 PRO-TWN4VC 1" Titanium Diaphragm | PRO-TWN4 4-ohm