8MB450-4 V2 8" Midbass Speaker 4-ohm, 450 Watt - PRV