6MB200-4 V2 6" Midbass Speaker 4-ohm, 200 Watt - PRV